[05.10.2020] Anunț de participare la procedura competitivă

|

în conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finantate din fonduri europene

Denumire solicitant: MARFISHING SRL

Adresa: Loc. Mărășești, Oraș Mărășești, Str. Republicii, Nr. 79, Jud. Vrancea 

E-mail: marfishing@yahoo.com   

Tipul proiectului de investițiiRealizarea de investiții în echipamente si dotari

Valoarea estimativa eligibilă a proiectului de investiții propus: aproximativ 5.000.000 Euro.

Program de finantareProgramul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (valoarea grant 1,5 mil. Euro – 6 mil. Euro) Relansare Apel 2020.

Locatia proiectului de investitiiRegiunea Sud – Est, judet Vrancea

Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

Serviciile de consultanta se vor presta de catre consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului si/ sau locatia de implementare a investitiei (dupa caz). 

Valoarea totala estimata a serviciilor de consultanta: 5% din valoarea eligibila a investitiei, si anume 250.000 euro. Pretul contractului (ofertat) nu se poate ajusta.

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4.8318 Lei (august 2020)

Valoarea mentionata anterior este maximala.

Este obligatoriu ca valoarea ofertata sa nu depaseasca valoarea totala estima a contractului de servicii.

Orice oferta care depaseste aceasta valoare este considerata neconforma, fiind respinsa automat.

Ofertele vor fi depuse/ transmise pana la data de 16/10/2020 ora 12:00.

Adresa: Loc. Mărășești, Oraș Mărășești, Str. Republicii, Nr. 79, Jud. Vrancea 

Durata contractuluide la momentul semnarii contractului de prestare servicii si pana la momentul finalizarii perioadei de monitorizare stabilita prin contractul de finantare. 

Nota! Serviciile de consultanta in managementul proiectului sunt conditionate de semnarea contractului de finantare cu Autoritatea de Management. Intrarea in vigoare a obligatiilor contractuale pentru serviciile de consultanta in management va avea loc numai daca si in masura in care proiectul care face obiectul prezentului contract va fi aprobat la finantarea si dupa semnarea Contractului de Finantare intre Solicitant/ Beneficiar si Autoritatea de Management.

Toate formalitatile pe care trebuie sa la indeplineasca operatorii economici interesati sa participe la procedura de achizitie se regasesc in specificatiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la marfishing@yahoo.com

Data: 05.10.2020


Descarcă document
© zagazaga.ro | 2020-2021 | Toate drepturile rezervate. 
meșterit cu de omnivision.ro